Politica de confidențialitate

MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare "Politica").

MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia, din preocupare pentru siguranța obținerii și prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, aplică soluții tehnologice și organizatorice adecvate care previn interferența în viața privată a Utilizatorilor de către terți.

Administratorul își declară angajamentul față de gestionarea corespunzătoare a securității datelor cu caracter personal în cadrul Societății și declară că va depune toate eforturile pentru a asigura securitatea protecției datelor cu caracter personal ținând cont de legislația aplicabilă, inclusiv:

 1. Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare și "Regulamentul");
 2. Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal;
 3. Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice;
 4. Legea din 16 iulie 2004. Legea telecomunicațiilor.

Prezenta Politică constituie un set de informații cu privire la drepturile Utilizatorilor, în ceea ce privește dobândirea datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora de către Administrator, precum și principiile aplicate de Companie în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a celor colectate prin intermediul platformelor online operate de Administrator.

I. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL.

Administratoruldatelor cu caracter personal este societatea cu denumirea comercială MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , cu sediul social în Varșovia (02-867), ul. Baletowa 40, înscrisă în registrul antreprenorilor din Registrul național al instanțelor de judecată ținut de Tribunalul districtual pentru capitala Varșovia din Varșovia, Divizia a 13-a comercială, cu numărul KRS 0000287909, NIP: 5213439811, Regon: 140987667 (în continuare: "Societatea" sau "Administratorul").

II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL COLECTĂRII DATELOR. PERIOADA DE STOCARE.

 1. Societatea limitează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la minimul necesar pentru a îndeplini instrucțiunile utilizatorului. Colectarea datelor cu caracter personal are loc în legătură cu:
  1. încheierea și executarea unui contract, inclusiv a unui contract de vânzare;
  2. completarea unui formular online sau efectuarea unei rezervări de produse pe platformele care oferă produse ale Companiei,
  3. acordarea consimțământului pentru a primi informații comerciale privind produsele Administratorului;
  4. acordul de a primi un buletin informativ;
  5. atunci când contactați Administratorul folosind instrumentele disponibile pe site-ul web la adresa moremannequins.co.uk
  6. în mod automat, prin intermediul cookie-urilor.
 2. Colectarea datelor cu caracter personal se realizează în scopul de a:
  1. soluționarea solicitării făcute prin intermediul formularului web;
  2. încheierea și executarea contractului, inclusiv a contractului de vânzare sau a altor contracte derulate conform instrucțiunilor Utilizatorului;
  3. Pentru a executa alte instrucțiuni ale Utilizatorului;
  4. trimiterea de informații comerciale cu acordul prealabil al Utilizatorului;
  5. îmbunătățirea activităților Societății;
  6. să opereze site-ul web la adresa: moremannequins.ro.
  7. pentru a evalua calitatea produselor și serviciilor Companiei;
  8. îndeplinirea obligațiilor legale care revin Administratorului.
 3. Administratorul, datorită obiectului contractului și altor elemente ale contractului, poate prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele; denumirea comercială și numărul de identificare fiscală NIP; REGON; adresa afacerii/site-ului (strada, numărul casei, numărul localului, codul poștal, localitatea, țara); numărul contului bancar; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact.
 4. Datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și pentru perioada necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale administratorului. Astfel, datele cu caracter personal sunt păstrate până în momentul în care:
  1. este necesar pentru executarea unui contract, de exemplu, livrarea unui produs;
  2. legea aplicabilă impune administratorului să stocheze datele cu caracter personal;
  3. datele cu caracter personal sunt necesare pentru protecția și apărarea drepturilor sau a proprietății Administratorului (ca regulă generală, aceasta va fi durata perioadei de prescripție a creanțelor).
 5. După expirarea perioadelor de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate.

III. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR.

 1. Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:
  1. încheierea și executarea contractului la instrucțiunile Utilizatorului;
  2. consimțământul dat: de exemplu, în ceea ce privește trimiterea de comunicări de marketing la adresa de e-mail în scopuri de marketing;
  3. îndeplinirea unei obligații legale care îi revine administratorului: de exemplu, tratarea reclamațiilor;
  4. îndeplinirea unor scopuri justificate din punct de vedere legal îndeplinite de Administrator, de exemplu, marketingul direct al produselor sau serviciilor proprii ale Administratorului.

IV. DREPTURI.

 1. În conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv cu Ordonanța, utilizatorul la care se referă datele are dreptul la:
  1. Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal ale persoanei în cauză, inclusiv de a obține o copie a datelor care fac obiectul prelucrării, inclusiv în format electronic;
  2. Dreptul de a:
   • de a se opune prelucrării datelor persoanei respective în scopuri de marketing direct;
   • de a se opune în mod legitim prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei respective în cadrul intereselor legitime ale Societății, din motive legate de situația particulară a persoanei respective;
  3. dreptul de a da și de a retrage consimțământul pentru:
   • prelucrarea datelor persoanei respective în scopul primirii de comunicări comerciale, buletine informative prin e-mail la adresa de e-mail;
  4. dreptul de a rectifica (modifica) datele cu caracter personal ale persoanei în cazul în care datele deținute de administrator sunt inexacte sau incomplete;
  5. dreptul la ștergerea datelor persoanei dacă datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate și dacă societatea nu mai are motive pentru prelucrarea acestora, de exemplu, pe baza consimțământului sau a îndeplinirii unei obligații legale;
  6. dreptul la portabilitatea datelor furnizate de persoana în cauză către Societate;
  7. dreptul de a restricționa prelucrarea datelor persoanei respective în cazurile prevăzute de lege.
 2. Retragerea consimțământului sau efectuarea oricărei alte dispoziții care decurge din aceste drepturi se poate face prin telefon, e-mail sau la sediul social al Societății. Datele de contact sunt indicate în §VI de mai jos.
 3. La primirea instrucțiunilor menționate în secțiunea 2 de mai sus, Societatea va lua imediat măsuri pentru a lua în considerare sau a pune în aplicare cererea.

V. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 1. Datele cu caracter personal pot fi divulgate către:
  1. societăților aparținând grupului de societăți MORE, respectiv societății cu denumirea MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Varșovia - partenerului general al administratorului și altor entități care furnizează produse sau servicii în numele administratorului, cum ar fi furnizorii de servicii auxiliare operațiunilor administratorului, furnizorii de servicii IT; furnizorii de servicii de contabilitate; furnizorii de servicii de marketing prin e-mail, servicii poștale sau de curierat, instituțiile de recuperare a creanțelor și avocații acestora;
  2. alți parteneri ai administratorului, atunci când acest lucru este necesar pentru furnizarea de produse;
  3. consilieri profesioniști;
  4. companii sau alte entități, atunci când acest lucru rezultă din instrucțiunile utilizatorului sau cu acordul prealabil al persoanei respective;
  5. oricăror autorități publice, birouri, instituții, organisme de aplicare a legii, instanțe sau alte părți terțe, în măsura în care este necesar pentru a respecta o obligație legală care îi revine administratorului sau pentru a proteja drepturile administratorului sau ale părților terțe.
 2. Înainte ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite terților menționați la § V secțiunea 1 litera a-c, administratorul obligă entitatea desemnată să păstreze confidențialitatea și securitatea informațiilor și să utilizeze datele cu caracter personal dezvăluite numai în scopul și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost dezvăluite, de exemplu, în legătură cu furnizarea unui anumit serviciu sau produs administratorului.

VI.DISPOZIȚII FINALE

 1. Detalii de contact:
  • Administratorul datelor cu caracter personal:

   MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

   cu sediul social în Varșovia.

   adresa sediului social: Varșovia (02-867), ul. Baletowa 40

   număr de telefon: +48 22 898 35 05

   adresa de e-mail: magazin@moremannequins.ro

  • Pentru a-și exprima sau retrage consimțământul și pentru a depune obiecții, persoana autorizată poate utiliza următoarele opțiuni de contact:

   adresa de e-mail: magazin@moremannequins.ro

   adresa înregistrată pentru corespondența poștală:

   Varșovia (02-867), ul. Baletowa 40

   număr de telefon: +48 22 898 35 05

 2. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor.

  În cazul în care apar îndoieli sau obiecții cu privire la modul în care Societatea administrează datele personale ale Clienților, Administratorul vă invită să îl contactați la adresa de e-mail indicată mai sus. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Persoana îndreptățită are dreptul de a depune o plângere la președintele Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal.

 3. Orice modificări ale prezentei politici, în special cele care rezultă din necesitatea de a adapta politica de confidențialitate la legislația în vigoare, vor fi publicate pe site-ul web al administratorului la adresa de e-mail moremannequins.ro.
 4. Prezenta Politică intră în vigoare la data de 25 mai 2018.